RODO

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dino Polska S.A. z siedzibą w Krotoszynie, przy ul. Ostrowskiej 122,
  63-700 Krotoszyn.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez adres e-mail: abi@marketdino.pl lub korespondencyjnie
  na adres Spółki. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
  oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Przetwarzanie za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się we wszystkich marketach należących do Spółki przy
  użyciu urządzeń rejestrujących, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektu i obejmuje
  zarówno teren sklepu jak i parking. Monitoringiem wizyjnym objęte są również budynki Centrali oraz budynki
  Centrów Dystrybucyjnych jak również przynależące do nich parkingi.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie tych danych jest
  niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a prawnie
  uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarze marketu lub budynków
  Centrali czy Centrów Dystrybucyjnych, zarówno pracownikom, jak i klientom lub kontrahentom oraz zabezpieczenie
  mienia Administratora, pracowników i klientów, a także w uzasadnionych przypadkach dochodzenie lub obrona przed
  ewentualnymi roszczeniami.
 5. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie
  rejestrują dźwięku.
 6. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego
  prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na podstawie podpisanych z
  Administratorem umów (np. podmioty zapewniające sprzęt, systemy, świadczące usługi serwisowe).
 7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane te
  są przetwarzane, jednak nie dłużej niż 3 miesiące, a w uzasadnionych przypadkach, gdy nagranie może stanowić lub
  stanowi dowód w postępowaniu do 5 lat od dnia zdarzenia w którym te dane osobowe stanowiły dowód.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w RODO, przysługuje
  Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych (może być niemożliwe do zrealizowania ze względów technicznych),
  • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
   opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,
   00-193, Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora
   narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w
  celu profilowania.
 10. Przebywanie na terenie Administratora wiąże się z koniecznością podania danych osobowych w postaci
  wizerunku. W obiektach i na terenie monitorowanym znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt lub teren jest
  monitorowany.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej:
RODO, w związku ze złożeniem przez Pana/Panią aplikacji do pracy w Dino Polska S.A. informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dino Polska S.A. z siedzibą przy
  Ostrowskiej 122, 63-700 Krotoszyn.
 2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną – e-mail:
  abi@marketdino.pl lub pisemne – wysyłając korespondencję na adres
  siedziby Dino Polska S.A.
 3. Dino Polska S.A. będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie:
  a) obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 221
  §
  1 Kodeksu pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie oraz kwalifikacje
  zawodowe);
  b) dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie pozostałych danych osobowych zawartych przez
  Pana/Panią w dokumentach aplikacyjnych (CV, formularzu rekrutacyjnym, liście motywacyjnym i innych dokumentach).
  Zgoda została wyrażona poprzez przesłanie nam zgłoszenia rekrutacyjnego;
  c) dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie przetwarzania danych
  w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą udostępniane Spółkom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Dino Polska
  S.A., a także dostawcy systemu do zarządzania rekrutacjami, dostawcom hostingu oraz systemów informatycznych.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w celu przeprowadzenia rekrutacji przez okres 12 miesięcy od momentu
  otrzymania Pana/Pani aplikacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach
  rekrutacyjnych, nie dłużej niż przez 24 miesiące od momentu złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem –
  w zakresie wykraczającym poza art. 221 § 1 Kodeksu pracy.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz
  kwalifikacji zawodowych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie
  danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie, nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
  dotyczących Pani/Pana narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI DINO POLSKA S.A.

Niniejsza Polityka reguluje zasady przetwarzania danych osobowych za pomocą strony
internetowej www.marketdino.pl

I. Definicje

 1. Administrator – Dino Polska S.A. w siedzibą w Krotoszynie, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
  zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
  genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym dane kontaktowe, dane o
  lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, IP urządzenia, identyfikator internetowy, a także informacje
  gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innej podobnej technologii.
 3. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych).
 4. Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez
  Administratora.
 5. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie internetowej lub korzystający z
  funkcjonalności wskazanych w niniejszej Polityce.
 6. Strona internetowa – www.marketdino.pl

II. Przetwarzanie danych przez Administratora

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej www.marketdino.pl i zawartych na niej funkcjonalności, Administrator zbiera dane
w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług, a także informacje
o aktywności Użytkownika na stronie internetowej.

III. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco monituje czy przetwarzanie danych następuje w sposób bezpieczny, w szczególności zapewniając,
aby dostęp do danych miały wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienia.

Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych oraz podejmuje niezbędne działania,
aby podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora gwarantowały odpowiedni poziom zabezpieczeń.

IV. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania

 1. Korzystanie ze strony internetowej
  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników strony internetowej w celu :a) świadczenia usług
  drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na stronie internetowej – podstawą
  prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);b) w celach
  analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora
  polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, w celu poprawy jakości świadczonych usług i
  udostępnianych funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest
  uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 2. Ogólny formularz kontaktowy
  Administrator umożliwia kontakt za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: https://marketdino.pl/kontakt/ Skorzystanie z powyższego
  formularza wymaga podania danych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na
  jego zgłoszenie (adresu e-mail). Użytkownik wypełniając formularz, jeżeli uzna to za zasadne, dobrowolnie może
  podać również inne dane. Podane przez Użytkownika dane Administrator wykorzystuje:

  a) w celu realizacji zgłoszenia przesłanego przez formularz – w zakresie danych niezbędnych do udzielenia
  odpowiedzi lub nawiązania kontaktu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania
  umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  b) w celach statystycznych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania w tym zakresie jest uzasadniony
  interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, w
  celu poprawy jakości udostępnionych funkcjonalności;

  c) w celu realizacji zgłoszenia przesłanego przez formularz – w zakresie danych, które nie są niezbędne do
  realizacji zgłoszenia – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 3. Formularz dotyczący sprzedaży nieruchomości
  Za pośrednictwem naszej strony internetowej istnieje możliwość złożenia oferty sprzedaży nieruchomości
  gruntowej. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się pod adresem: https://marketdino.pl/dla-przedsiebiorcow/poszukujemy-gruntow/formularz-zgloszeniowy/
  Podane przez Użytkownika dane Administrator wykorzystuje w celu nawiązania kontaktu, rozpatrzenia oferty i
  podjęcia ewentualnych działań przedumownych zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b
  RODO).
 4. Formularz dotyczący współpracy biznesowej
  Za pośrednictwem naszej strony internetowej istnieje możliwość złożenia oferty współpracy biznesowej. W
  tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się pod adresem: https://marketdino.pl/dla-przedsiebiorcow/dla-dostawcow/
  Podane przez Użytkownika dane Administrator wykorzystuje w celu nawiązania kontaktu, rozpatrzenia oferty i
  podjęcia ewentualnych działań przedumownych zmierzających do zawarcia umowy handlowej (art. 6 ust. 1 lit. b
  RODO).
 5. Rekrutacja i formularz rekrutacyjny
  a) W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazania danych osobowych (w
  CV lub formularzu aplikacyjnym znajdującym się na stronie internetowej), jedynie w zakresie określonym w
  przepisach prawa pracy. Jeżeli kandydat poda także inne dane, niewymagane przez Administratora, uznaje się, że
  wyraził zgodę na ich przetwarzanie przesyłając dokumenty aplikacyjne. Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez
  wpływu na zgodności z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W sytuacji, gdy przesłane dokumenty
  będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani
  uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.) Dane osobowe są przetwarzane:
  – w celu wykonania obowiązków prawnych, związanych z procesem zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
  z przepisami Kodeksu pracy);– w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w zakresie danych niewymaganych
  przepisami prawa oraz do celów przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda kandydata 
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);– w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
  roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO).
  c) W przypadku wyrażenia zgody dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe są usuwane po upływie
  24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji – o ile zgoda nie została wcześniej wycofana.) Okres przetwarzania
  danych może być przedłużony w przypadku, gdy jest ono niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony
  przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy
  prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 6. Newsletter
  a) podstawy prawne i cel przetwarzania danych: Na naszej stronie internetowej
  oferujemy możliwość subskrypcji newslettera. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie
  naszego newslettera, wykorzystamy Państwa adres e-mail do przesyłania informacji dotyczących produktów, promocji
  i nowości
  z oferty. Zapisujemy i przetwarzamy te dane jedynie w celu wysyłki newslettera. Otrzymywanie newslettera jest
  bezpłatne.

  Za podstawę prawną przetwarzania danych w ramach wysyłki newsletterów służy Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
  RODO).

  W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera. Link do rezygnacji z
  newslettera można znaleźć tutaj lub na końcu każdego newslettera. Odwołanie zgody skutkuje usunięciem
  zgromadzonych danych Użytkownika.

  b) procedura weryfikacji

  Aby zapisać się do newslettera Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na: [1]
  przetwarzanie danych osobowych, w celu wysyłki Newslettera; [2] wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez
  Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego
  produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.
  1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

  Aby zapobiec błędom przy podawaniu adresu e-mail wprowadziliśmy tzw. procedurę double
  opt-in
  – po wpisaniu adresu e-mail w polu subskrypcji newslettera przesyłamy Państwu link
  potwierdzający. Dopiero po kliknięciu w ten link adres e-mail Użytkownika zostaje wpisany na listę mailingową.

  c) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

  Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez czas wyrażania przez Państwa chęci korzystania z newslettera Dino.
  Jeżeli wycofają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera, Państwa dane zostaną usunięte z odpowiednich list
  mailingowych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak bez podania tych danych nie będzie można wysyłać do Państwa
  newslettera.

 7. Optymalizacja strony internetowej i pliki cookies
  Pliki cookies stanowią małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego
  Stronę internetową. Cookies zbierają takie informacje jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu
  dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika, w szczególności pliki te pozwalają
  rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
  potrzeb oraz do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć
  w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
  Administrator stosuje również na stronie internetowej wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk
  Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników
  Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę
  internetową. Pomagają one udoskonalić Stronę internetową.

  W ramach Strony internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne (tymczasowe) oraz trwałe, m.in.:

  – __utmc – plik cookies sesyjny, który przechowuje czas wizyty na stronie;

  – __utma – plik cookies trwały, który przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla poszczególnych
  Użytkowników;

  – PHPSESSID – zmienna używana przy przesyłaniu danych (np. formularzy), zawiera wartość identyfikatora sesji;

  – __utmt – utworzony przez Google Analytics służący do przetwarzania zapytań użytkowników oraz generowania
  danych statystycznych dotyczących ruchu w witrynie;

  – __utmb – utworzony przez Google Analytics służący do oznaczania nowych sesji/wizyt oraz generowania danych
  statystycznych dotyczących ruchu w witrynie;

  – __utmz – utworzony przez Google Analytics służący do identyfikowania źródła ruchu na stronie lub kampanii, w
  celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób użytkownik trafił na stronę;

  – cookie_approve – przechowujący informacje o zgodzie na wykorzystywanie plików cookies (wtyczka informująca o
  cookies ).

 8. Profil w serwisie społecznościowym Administrator prowadzi profil (fanpage) w serwisie
  społecznościowym Facebook. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil spółki na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
  rozumianych jako prowadzenie działań marketingowych, promowanie działalności spółki, promowanie oferty handlowej
  marketów, usprawnienie komunikacji z użytkownikami. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia
  i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. W związku ze specyfiką działania serwisów
  społecznościowych, w przypadku polubienia profilu Administratora, jak i dokonywania reakcji na tym profilu (np.
  poprzez polubienie postu, dodanie komentarza) dane osobowe Użytkowników będą udostępnione publicznie – dostęp do
  tych danych będzie miała nieokreślona liczba odbiorców – użytkowników portalu odwiedzających profil
  Administratora (każdy, kto wejdzie na profil Administratora i zapozna się z treścią).Odbiorcami danych osobowych
  są również Facebook Ireland Limited, jako właściciel serwisu społecznościowego, a także dostawcy usług (np.
  agencja wspierająca Administratora w prowadzeniu profilu).Dane osobowe przetwarzane w ramach prowadzenia profilu
  będą przechowywane przez czas prowadzenia profilu spółki przez Administratora, o ile wcześniej nie zostanie
  wniesiony skuteczny sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych lub Użytkownik sam nie usunie swoich danych
  osobowych (np. poprzez cofnięcie reakcji, usunięcie komentarza). W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane będą
  w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, będą one przechowywane do czasu
  upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. Z uwagi na specyfikę serwisów
  społecznościowych, dane osobowe użytkowników serwisu Facebook przetwarzane są również przez właściciela tego
  serwisu. Facebook Ireland Limited ma dostęp do danych użytkowników odwiedzających profil Administratora i
  przetwarza te dane osobowe na swoich własnych zasadach i warunkach. Zasady przetwarzania danych osobowych przez
  Facebook znajdują się w Polityce prywatności udostępnionej na stronie serwisu społecznościowego.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W każdej sytuacji, gdy dane Użytkownika przetwarzane są w oparciu o zgodę, Użytkownik może ją wycofać w dowolnym czasie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika przed jej wycofaniem.

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie danych przetwarzanych do celów marketingowych,
jeżeli przetwarzanie odbywa się w związku
z uzasadnionym interesem Administratora oraz z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, gdy podstawą
przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

VI. Kontakt z Administratorem

 1. Kontakt z Administratorem w zakresie ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail:
  abi@marketdino.pl lub adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122,
  63-700 Krotoszyn.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pani Aleksandra Eluszkiewicz. Z
  Inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail: abi@marketdino.pl, w
  każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.