RODO

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dino Polska S.A. z siedzibą w Krotoszynie, przy ul. Ostrowskiej 122, 63-700 Krotoszyn.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: abi@marketdino.pl lub korespondencyjnie na adres Spółki. Z Inspektorem ODO można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Przetwarzanie za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się we wszystkich marketach należących do Spółki przy użyciu urządzeń rejestrujących, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektu i obejmuje zarówno teren sklepu jak i parking.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarze marketu, zarówno pracownikom, jak i klientom oraz zabezpieczenie mienia administratora, pracowników i klientów, a także dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
 5. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
 6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres niezbędny do celów, w których dane te są przetwarzane, jednak nie dłużej niż przez 60 dni, a w uzasadnionych przypadkach do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 9. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
  – dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  – do żądania przeniesienia swoich danych;
  – do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 10. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 11. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na obszarze marketu. Na terenie marketu znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.